Trưởng ban Đơn vị
PGS.TS.Trần Xuân Bách Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Thành viên Đơn vị
ThS.Trương Thị Thảo Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
ThS.Nguyễn Văn Khánh Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
ThS.Lê Vân Trúc Ly Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
ThS.Hoàng Hoài Thương Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Dương Thuỳ Trâm Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Trịnh Khắc Đức Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Lê Văn Bình Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Nguyễn Viết Hải Hiệp Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN