Trưởng ban Đơn vị
PGS.TS.Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Phó Ban Đơn vị
PGS.TS.Lưu Trang Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
PGS.TS.Lê Quang Sơn Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Thành viên Đơn vị
PGS.TS.Trần Xuân Bách Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
PGS.TS.Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Nguyễn Thị Hồng Thanh Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
ThS.Nguyễn Vinh San Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN