Trưởng ban Đơn vị
PGS.TS.Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thành viên Đơn vị
PGS.TS.Lê Quang Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Lưu Trang Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Trương Phước Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Trương Thị Diễm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng