Trưởng ban Đơn vị
PGS.TS.Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thành viên Đơn vị
PGS.TS.Lê Quang Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Lưu Trang Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Lê Hữu Ái Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trương Phước Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Trương Thị Diễm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Nguyễn Văn Long Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
TS.Lê Hồng Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Lê Tự Hải Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Nguyễn Tấn Lê Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Nguyễn Trần Quốc Vinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Trương Công Quỳnh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Lê Thanh Huy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng