Trưởng ban Đơn vị
PGS.TS.Trương Công Quỳnh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thành viên Đơn vị
Phan Trương Hoàng My Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Trương Thị Thanh Mai Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thị Thu An Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng