Trưởng ban Đơn vị
PGS.TS.Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Phó Ban thường trực Đơn vị
Trương Phước Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Phó Ban Đơn vị
PGS.TS.Lê Quang Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Lưu Trang Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thành viên Đơn vị
PGS.TS.Trương Công Quỳnh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Trần Xuân Bách Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Nguyễn Tấn Lê Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Phạm Hồng Phong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
GVC.TS.Lê Hoàng Trí Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Lê Hồng Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Lê Tự Hải Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Nguyễn Trần Quốc Vinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TS.Võ Văn Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
PGS.TS.Trương Thị Diễm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Nguyễn Mạnh Hồng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Hoàng Thị Diệu Huyền Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Bùi Văn Vân Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
GVC.TS.Vương Thị Bích Thuỷ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Mã Thanh Thuỷ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Nguyễn Huy Bình Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Hoàng Thị Bạch Tuyết Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ThS.Nguyễn Vinh san Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng