Trưởng ban Đơn vị
GS.VS. Đặng Vũ Minh Liên hiệp các hội KHKT VN
Thành viên Đơn vị
GS.TS. Trần Văn Nhung Bộ GD&ĐT
GS.Hoàng Văn Kiếm ĐHQG-HCM
GS.Dương Ngọc Hải Viện HL KH&CN VN
GS.TS. Vũ Đức Thi ĐHQG-HN
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy ĐHQG-HN
GS.TS. Đặng Quang Á Viện HL KH&CN VN
PGS.TS. Lưu Trang Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Trần Văn Lăng Viện HL KH&CN VN
PGS.TS. Đỗ Năng Toàn ĐHQG-HN