Trưởng ban Đơn vị
ThS. Phạm Dương Thu Hằng Trường ĐHSP, ĐHĐN (hangpdt@ued.udn.vn)
Phó Ban Đơn vị
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thành viên Đơn vị
ThS. Đoàn Duy Bình
Lê Thành Công
ThS. Trần Văn Hưng
ThS. Lê Văn Mỹ
ThS. Hồ Ngọc Tú
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
ThS. Trần Uyên Trang
Nguyễn Văn Vương