Trưởng ban Đơn vị
GS.TS. Vũ Đức Thi ĐHQG-HN
Đồng trưởng ban Đơn vị
PGS.TS. Lưu Trang Trường ĐHSP, ĐHĐN
Phó Ban Đơn vị
PGS.TS. Lê Quang Sơn Trường ĐHSP, ĐHĐN
Thành viên Đơn vị
GS.TS. Đặng Quang Á Viện HL KH&CN VN
TS. Nguyễn Long Giang Viện CNTT
ThS. Phạm Dương Thu Hằng Trường ĐHSP, ĐHĐN
PGS.TS. Trần Văn Lăng Viện HL KH&CN VN
TS. Lê Quang Minh Viện CNTT, ĐHQG-HN
PGS.TS. Đỗ Năng Toàn Viện CNTT, ĐHQG-HN
TS. Nguyễn Quang Thanh Sở TTTT Đà Nẵng
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Trường ĐHSP, ĐHĐN