Lịch chương trình

Thời gian từ Thời gian đến Nội dung Người trình bày Địa điểm
07:00 07:30

Đón tiếp đại biểu, khách mời

07:30 07:50

Khai mạc

08:00 08:20

Diễn văn khai mạc

08:20 09:50

Báo cáo khoa học tại phiên toàn thể

09:50 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 11:45

Báo cáo tại các tiểu ban

12:00 13:30

Mời cơm trưa

13:30 16:00

Báo cáo tại các tiểu ban

16:15 16:00

Tổng kết Hội thảo, bế mạc