Lịch chương trình

Thời gian từ Thời gian đến Nội dung Người trình bày Địa điểm
07:30 08:00

Đón tiếp đại biểu

08:00 08:20

Văn nghệ chào mừng

08:20 08:30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chương trình hội thảo

08:30 08:40

Diễn văn khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
08:40 08:50

Báo cáo đề dẫn

PGS.TS. Lê Quang Sơn
08:50 09:20

Báo cáo khoa học tại phiên toàn thể (02 báo cáo)

08:50 09:05

Báo cáo: Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học bậc trung học phổ thông

Nguyễn Văn Nghiêm Phòng họp tầng 3, Tòa nhà A
09:05 09:20

Báo cáo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở Trưởng THPT Phan Châu Trinh

Trần Văn Quang Phòng họp tầng 3, Tòa nhà A
09:20 10:20

Báo cáo khoa học tại 03 Tiểu ban

09:20 10:20

Tiểu ban 1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học

Chủ trì: PGS.TS. Lê Quang Sơn, PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê & Hoàng Xuân Vinh Phòng họp tầng 3, Nhà A
09:20 09:35

Báo cáo: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học hóa tại Trường Đại học Quảng Bình

Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Mậu Thành Phòng họp tầng 3, Nhà A
09:35 09:50

Báo cáo: Công nghệ thông tin và việc dạy học văn học nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa

Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Hữu Phước Phòng họp tầng 3, Nhà A
09:50 10:05

Báo cáo: Xây dựng biểu đồ hộp (Boxplot) bằng phần mềm SPSS và sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy địa lí kinh tế - xã hội

Trương Văn Cảnh, Trương Phước Minh Phòng họp tầng 3, Nhà A
10:05 10:20

Báo cáo: Sử dụng công cụ little bird tables hỗ trợ dạy tiếng Việt ở trường tiểu học

Lê Sao Mai Phòng họp tầng 3, Nhà A
09:20 10:20

Tiểu ban 2: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong giáo dục và dạy học

Chủ trì: PGS.TS. Lê Tự Hải, TS. Trương Phước Minh & Phùng Văn Chiến Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
09:20 09:35

Báo cáo: Tìm hiểu việc sử dụng dữ liệu điện tử hỗ trợ xây dựng kế hoạch dạy học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại một số trường mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Tâm Minh Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
09:35 10:50

Báo cáo: Ứng dụng CNTT trong dạy – học mĩ thuật tại Trường Đại học Quảng Nam

Võ Như Diệu Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
09:50 10:05

Báo cáo: Ứng dụng phần mềm prezi trong thiết kế bài giảng  môn lịch sử thế giới ở trường đại học

Nguyễn Thị Nga Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
10:05 10:20

Báo cáo: Tạo trang website trong tra cứu loài thuộc bộ ve giáp (acari: oribatida) ở khu hệ Việt Nam

Đào Duy Trinh, Nguyễn Trọng Khánh, Nguyễn Thị Thảo Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
09:20 10:20

Tiểu ban 3:  Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiên cứu thực tiễn

Chủ trì: TS. Võ Văn Minh, TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh & Phan Thanh Quyết Phòng 206, Nhà A5
09:20 09:35

Báo cáo: Ứng dụng công nghệ GIS trong dạy học chuyên ngành lâm nghiệp ở trường đại học

Phan Thanh Quyết, Võ Văn Thiệp Phòng 206, Nhà A5
09:35 09:50

Báo cáo: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí qua việc sử dụng phần mềm dạy học

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh Tiến Phòng 206, Nhà A5
09:50 10:05

Báo cáo: Điều tra và thành lập bản đồ các loài cây gỗ đặc sắc dùng để trang trí cảnh quan tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa

Trần Văn Thụy, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào Phòng 206, Nhà A5
10:05 10:20

Báo cáo: Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong việc tương tác với sinh viên ở trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Thị Thùy Anh, Nghiêm Thị Lịch Phòng 206, Nhà A5
10:20 10:30

Giải lao

10:30 11:15

Báo cáo khoa học tại 03 Tiểu ban (tiếp theo)

10:30 11:15

Tiểu ban 1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học

Chủ trì: PGS.TS. Lê Quang Sơn, PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê & Hoàng Xuân Vinh Phòng họp tầng 3, Nhà A
10:30 10:45

Báo cáo: Dạy học phân hóa dựa trên phong cách học tập trên môi trường E-learning

Nguyễn Thế Dũng Phòng họp tầng 3, Nhà A
10:45 11:00

Báo cáo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chuyên đề lịch sử toán học tại Trường Cao đẳng Sư phạm

Than Ái Lan Phòng họp tầng 3, Nhà A
11:00 11:15

Báo cáo: Vận dụng VBA PowerPoint để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học ở tiểu học

Huỳnh Mỹ Linh Phòng họp tầng 3, Nhà A
10:30 11:15

Tiểu ban 2: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong giáo dục và dạy học

Chủ trì: PGS.TS. Lê Tự Hải, TS. Trương Phước Minh & Phùng Văn Chiến Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
10:30 10:45

Báo cáo: Xây dựng sách điện tử hỗ trợ sinh viên sư phạm rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi sử dụng trong dạy học hóa học

Thái Hoài Minh, Lê Thị Thu Sang Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
10:45 11:00

Báo cáo: Tổ chức dạy học vật lý đại cương trên hệ thống dạy học trực tuyến e-learning áp dụng cho các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Lê Thanh Huy Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
11:00 11:15

Báo cáo: Thiết kế bài tập pháp văn trong chương trình giáo dục phổ thông với phần mềm Hot Potatoes 6

Phùng Văn Chiến Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5
10:30 11:15

Tiểu ban 3:  Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiên cứu thực tiễn

Chủ trì: TS. Võ Văn Minh, TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh & Phan Thanh Quyết Phòng 206, Nhà A5
10:30 10:45

Báo cáo: Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong giảng dạy từ mới và ghi nhớ từ mới tiếng Trung

Trần Khai Xuân, Nguyễn Thị Minh Hồng Phòng 206, Nhà A5
10:45 11:00

Báo cáo: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tạo lập và giảng dạy bằng sơ đồ tư duy hình tượng trong giờ đọc - hiểu văn bản

Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Hữu Phước Phòng 206, Nhà A5
11:00 11:15

Báo cáo: Sử dụng ảnh viễn thám và gis thành lập một số bản đồ chuyên đề phục vụ dạy học và nghiên cứu địa lý

Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Văn Nam Phòng 206, Nhà A5
11:15 11:20

Tiểu kết tại các Ban

11:20 11:30

Tổng kết & bế mạc

PGS.TS. Lê Quang Sơn Phòng họp nhà A