Các hội thảo trong trường

Stt Hội thảo Thời gian
1 HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 1 NĂM 2018 new 15 - 16/12/2018
2 HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems
04 - 05/05/2014
3 Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ X
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (FAIR)
new
17 - 18/08/2017
4 HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA: VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA 10/05 - 18/12/2016
5 HỘI THẢO TÂM LÝ HỌC HỌC ĐƯỜNG LẦN V 28 - 29/07/2016
6 HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM LẦN THỨ HAI 30/06/2015 - 20/05/2016
7 Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 10 - 11/10/2015
8 Diễn đàn Vật lý : "Khoa học vật liệu: Lý thuyết và thực nghiệm" lần thứ nhất năm 2015 01 - 06/09/2015
9 Hội nghị Sinh viên NCKH Các trường đại học sư phạm toàn quốc – Lần thứ VII 01 - 31/10/2014
10 Hội thảo quốc tế Giáo dục và Toàn cầu hóa 28 - 29/10/2015
11 Hội thảo Địa tin học quốc tế 2014: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2014 06 - 09/12/2014
12 HTKH Toàn quốc “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG” 29/04/2014
13 Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013 04 - 05/05/2013
14 Hóa - Hóa dược phẩm Việt Nam – Tiềm năng và triển vọng 28 - 30/09/2012
15 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010 15/05/2010
16 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2009 15/05/2009