Giới thiệu

    Ngành Sinh học trên thế giới những năm gần đây đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nghiên cứu và đào tạo ngành Sinh học ở Việt Nam luôn được đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012, được sự đồng ý của Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, Khoa Sinh – Môi trường sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2 vào tháng 5/2016. Hội nghị là nơi sinh hoạt học thuật để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý trong lĩnh vực sinh học ở Việt Nam thảo luận tìm ra những hướng đi thích hợp trong nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Sinh học.

     Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học còn là nơi để các trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhau trao đổi về chương trình giáo dục đại học, thảo luận những nghiên cứu mới trong lĩnh vực sinh học để đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao trong khu vực và liên quốc gia; là nơi để trao đổi kinh nghiệm trong việc tham gia vào hệ thống đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng như hiện nay.

     Hội nghị toàn quốc sẽ bao gồm các hoạt động về công tác chuyên môn, nhà nghiên cứu, nhà làm giáo dục trong lĩnh vực Sinh học. Nội dung của Hội nghị góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội nghị sẽ định ra phướng hướng cho các hoạt động về nghiên cứu và giảng dạy ngành sinh học trong những năm tiếp theo.

Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại địa chỉ: http://bio-env.edu.vn/hoithao/gioithieu