Giới thiệu

     Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”. 

1. Mục đích và nội dung Hội thảo

     Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, giảng viên ở các trường sư phạm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về:

     - Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ;

     - Bồi dưỡng cho giảng viên về giảng dạy, đánh giá theo năng lực người học;

     - Bồi dưỡng cho giảng viên về giảng dạy tích hợp trong các trường sư phạm;

     - Giảng viên các trường sư phạm với chương trình phổ thông mới. 

2. Thành phần tham dự:

      - Các đại biểu khách mời.

     - Cán bộ giảng viên các Trường Đại học Sư phạm và các nhà giáo, nhà khoa học các trường đại học khác có quan tâm.

3. Đơn vị phối hợp tổ chức

     Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  2, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

     - Thời gian: Dự kiến ngày 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. 

     - Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

      Số 459 – Đường Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng.