Giới thiệu

Thực hiện kế hoạch về chương trình phát triển các trường sư phạm năm 2017 theo dự án ETEP, Trường Đại học Sư phạm tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới” – năm 2017.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên sư phạm trong nước và trên thế giới