Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Charles-de-Gaulle.Lille3 - Cộng hòa Pháp đồng tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: “Giáo dục và Toàn cầu hóa”

I. Mục đích của Hội thảo:

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học trong nước và trên thế giới giao lưu trao đổi các vấn đề liên quan đến giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.