Hướng dẫn - Quy định

Stt Nội dung
01.Hướng dẫn chung (2014.04.10)
02.Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho tác giả (2014.04.10)
03.Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho phản biện (2014.04.10)
04.Hướng dẫn sử dụng Endnote (2013.11.01)
05.Mẫu trình bày bài báo (2013.11.01)
06.Mẫu nhận xét phản biện (2013.11.01)