News

Thông tin khách sạn tại Đà Nẵng

Ban tổ chức Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng xin gửi đến quý vị một vài thông tin khách sạn tại Đà Nẵng.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm./.

Các tập tin đính kèm: (THÔNG TIN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG.pdf);