Notification

GIẤY MỜI: HỘI NGHỊ ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Ban tổ chức Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X xin gửi đến quý vị giấy mời tham dự hội nghị.

Xin xem ở tệp đính kèm.

Trân trọng./.

Các tập tin đính kèm: (giaymoi_hoinghi_dialy10_2018_1.pdf);